Privacy policy
LAST UPDATED 22-12-2020
1. Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen

De Medical Innovation Academy of wij betekent vertegenwoordigers werkzaam binnen projecten van de Medical Innovation Academy vanuit de Blue Office Battery (www.blueofficebattery.com) en Extend Limits (www.extendlimits.nl).

Algemene contactgegevens vindt u op medicalinnovation.academy/contact.

Als verwerkingsverantwoordelijke, d.w.z. de rechtspersoon die beslist over het waarom en hoe informatie over u (persoonsgegevens) door ons wordt verzameld en verwerkt in het kader van uw relatie of die van uw gezondheidsorganisatie met de Medical Innovation Academy, respecteren wij uw recht op privacy.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen zoals beschreven in dit algemeen privacybeleid, aangevuld met ons overige privacybeleid - voor zover dit op u van toepassing kan zijn - bijv. in het kader van uw deelname als gezondheidswerker (GW) in  diverse ondernemingen van de Medical Innovation Academy, of bij het browsen op één van onze websites waarvoor een afzonderlijk website-privacybeleid geldt. We zullen uw persoonsgegevens te allen tijde verwerken in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EC (Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG).

Bij de Medical Innovation Academy hebben we een functionaris voor gegevensbescherming (DPO), die op de volgende manier kan worden gecontacteerd voor alle privacygerelateerde vragen, inclusief over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken:
E-mail: info@medicalinnovation.academy

2. De reden achter dit privacybeleid
Als bedrijf heeft de Medical Innovation Academy nauwe relaties met vele gezondheidswerkers met wie de Medical Innovation Academy in continue dialoog is. Het algemeen privacybeleid regelt de algemene verzameling, het gebruik en het bewaren door de Medical Innovation Academy van persoonsgegevens met betrekking tot (i) gezondheidswerkers en (ii) gezondheidswerkers handelend als vertegenwoordiger of contactpersoon voor een gezondheidsorganisatie (GO’s), met wie we een zakelijke relatie hebben. Zoals hierboven aangegeven, kan aanvullende privacygerelateerde informatie op u van toepassing zijn in het kader van uw deelname aan bijv. onze studies en mediaopnames of tijdens het browsen op één van onze websites. U vindt deze aanvullende privacyvoorwaarden op de desbetreffende webpagina of tool. U dient dus naast dit algemeen privacybeleid ook zorgvuldig andere privacygerelateerde informatie te lezen die op u van toepassing kan zijn, voordat u deelneemt aan de studies van de Medical Innovation Academy of tijdens het browsen op één van onze websites.

Het algemeen privacybeleid bestaat uit vijf hoofdcomponenten en informeert u over:
1. Wie wij zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen;
2. De reden achter dit privacybeleid;
3. De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, de gerelateerde rechtsgrond onder de AVG en de toepasselijke opslagperiodes;
4. Wat uw rechten zijn met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u bewaren en hoe u deze kunt uitoefenen; en
5. Verdere details over hoe we uw persoonsgegevens verwerken (inclusief doorgeven).

Het algemeen privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt om wijzigingen in onze verwerkingsactiviteiten voor persoonsgegevens weer te geven. In dat geval zullen we u informeren over belangrijke wijzigingen door een duidelijke kennisgeving op de Medical Innovation Academy.com (de Website) te plaatsen of door u te informeren via hetzelfde kanaal dat we gewoonlijk gebruiken om met u te communiceren.

3. De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en de toepasselijke rechtsgrond
De onderstaande opsomming geeft voor ieder doel aan (i) de categorieën van persoonsgegevens die we over u verzamelen en verwerken, (ii) de bron, (iii) hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren, (iv) met wie we deze delen en (v) de relevante rechtsgrond onder de AVG.

(i)
1. Om onze professionele relatie met u te beheren, waaronder:
a. planning en follow-up van interactie en communicatie met u - inclusief beheer van telefoongesprekken en bezoeken;
b. de optimalisatie van onze interacties en communicatie met u op basis van uw voorkeuren (ook wat betreft inhoud, formaat, voorkeurskanalen en frequentie);
c. de segmentatie van belanghebbenden binnen uw geografisch gebied en expertisegebied (zoals de identificatie van belangrijke opinieleiders en om ons in staat te stellen relevante onderzoekssites te identificeren om klinische studies uit te voeren);
d. het vermijden van duplicatie en het verbeteren van de kwaliteit van onze interactie met u - op basis van de door u aangegeven behoeften en voorkeuren;

2. Om onze relatie met u efficiënt te beheren in het kader van samenwerkingsovereenkomsten met onze partners (inclusief bijvoorbeeld andere farmaceutische bedrijven) en om duplicatie in interactie met ute voorkomen;

3. Om uw feedback en professionele inzichten te verkrijgen (onder meer via adviesraden, marktonderzoeken enquêtetools) over (i) wat belangrijk is voor u en/of uw patiënten, (ii) belangrijke trends in patiëntbeheer in uw vakgebied; (iii) en (iv)hoe we onze diensten en producten verder kunnen ontwikkelen en aanpassen;

4. Om te reageren op uw vragen en u de gevraagde ondersteuning te bieden;
5. Om u uit te nodigen en uw deelname mogelijk te maken aan academische, wetenschappelijke en promotionele bijeenkomsten, (door ons gesponsorde) evenementen, conferenties verband houdend met uw medische expertise;

6. Om de Medical Innovation Academy in staat te stellen u directmarketingcommunicatie te sturen via e-mail of andere elektronische middelen met betrekking tot medische en wetenschappelijke updates (inclusief relevante en actuele informatie over bepaalde aandoeningen en behandelingen), bedrijfsinformatie en/of producten en diensten die we promoten, of die deeplinks bevatten naar Medical Innovation Academy-websites die dergelijke informatie bevatten;

7. Om de Medical Innovation Academy in staat te stellen: a. [op geaggregeerd gebruikersniveau - via Google analytics] de functionaliteit van onze websites te ondersteunen en te verbeteren om een beter inzicht te krijgen in de gebruikspatronen, maken wij gebruik van cookies. Dit doen we onder meer door informatie te bewaren en te evalueren over uw recente bezoek aan onze website en hoe u toegang krijgt tot verschillende functies van onze website voor analysedoeleinden, zodat wij onze websites intuïtiever kunnen maken;
b. [op individueel niveau] inzicht te krijgen in uw voorkeuren en interesses door uw surfgedrag op de website(s) van de Medical Innovation Academy die u bezoekt te volgen, zodat we deze informatie kunnen gebruiken om onze interacties (waaronder persoonlijke ontmoetingen en andere communicatie) met u af te stellen op maat;

8. (Voor zover van toepassing) om een contract met u/de gezondheidsorganisatie waarvoor u werkt uit te voeren en om onze verplichtingen na te komen en onze rechten uit te oefenen (inclusief facturering onder een dergelijk contract - voor zover van toepassing op onze relatie met u);

9. Om de zakelijke belangen van de Medical Innovation Academy te beschermen, ook tegen rechtsvorderingen en in gerechtelijke procedures en om bewijs van transacties te leveren;

Verzamelt de Medical Innovation Academy de volgende persoonsgegevens over u:
1. Hoofdgegevens (d.w.z. gegevens die worden gebruikt om u te identificeren in onze systemen):
a) Algemene en identificatiegegevens: waaronder uw volledige naam, titel een unieke identificatiecode die aan u is toegewezen door en in onze databases
b) Uw contactgegevens en contactvoorkeuren: postadres, telefoonnummer (s), e-mailadres)
Uw professionele gegevens: waaronder uw functietitel, medische opleiding, informatie over uw professionele achtergrond (inclusief geschiedenis, rol), uw vakgebied, aansluiting bij ziekenhuis of gezondheidsorganisatie, publicaties, prijzen, biografieën, links naar educatieve organisaties, wetenschappelijk(e) interessegebied(en)

2. Activiteitsgegevens (d.w.z. gegevens met betrekking tot onze professionele interactie met u):
a) Informatie over telefoongesprekken/bezoeken aan u: datum laatste telefoongesprek/bezoek, datum volgende geplande telefoongesprek/bezoek, besproken onderwerpen, belangrijke berichten van u, productinformatie die met u is gedeeld
b) Informatie die segmentering van belanghebbenden binnen uw geografische gebied en vakgebied mogelijk maakt;
c) Informatie over evenementen/conferenties waaraan u heeft deelgenomen/waaraan u deelneemt
d) Klantennetwerkinformatie (relaties met andere gezondheidswerkers en gezondheidsorganisaties)
e) Activiteitsinformatie, inclusief het al dan niet openen van door ons naar u verzonden e-mails, of u onze uitnodiging accepteerde voor bijv. een conferentie of online inhoud, etc.
f) Alle andere informatie die u ons verstrekt, bijv. wanneer u formulieren invult voor ons of informatie deelt in het kader van evenementen of conferenties die u bijwoont of tijdens bezoeken of telefoongesprekken met onze vertegenwoordigers.

3. Gegevens betreffende toestemmingsbeheer: Informatie over uw gebruik en voorkeuren met betrekking tot communicatieformat, kanalen en frequentie

Als u de bovengenoemde informatie niet verstrekt, kan de Medical Innovation Academy de professionele relatie met u niet beheren.

Voor sommige van de hierboven beschreven analyses (bijvoorbeeld om onze interacties en communicatie met u te optimaliseren op basis van uw voorkeuren of om belangrijke opinieleiders of onderzoekssites te identificeren om klinische studies uit te voeren) kan de Medical Innovation Academy soms ook gebruik maken van artificiële-intelligentietechnieken (waaronder machinaal leren). In dat geval worden alle passende organisatorische en veiligheidsmaatregelen genomen - in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming - om de privacy van de gegevens te waarborgen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gegevensminimalisering, strenge toegangscontroles, menselijk ingrijpen, enz.De Medical Innovation Academy verkrijgt deze persoonsgegevens van:
- U
- Betrouwbare openbaar beschikbare (inclusief online) bronnen (zoals PubMed congreswebsites of universitaire websites)
- Door onze IT-tools en -diensten te monitoren (diensten, inclusief e-mails die we u op uw verzoek/met uw toestemming sturen)

De Medical Innovation Academy steunt op de volgende AVG-rechtsgrond:
- Verwerking noodzakelijk met het oog op de gerechtvaardigde belangen die de Medical Innovation Academy nastreeft om zijn activiteiten uit te voeren en te verbeteren, d.w.z. om waarde te creëren voor mensen met ernstige aandoeningen en zij die hen verzorgen binnen de therapeutische interessegebieden van de Medical Innovation Academy, om onze menselijke en financiële middelen efficiënt te beheren en om onze professionele relatie met u te onderhouden en te optimaliseren (inclusief planning, opvolging en verbetering van onze interacties met u). Hiertoe streeft de Medical Innovation Academy naar een eerlijk evenwicht tussen de noodzaak om uw persoonsgegevens te verwerken en het behoud van uw rechten en vrijheden, waaronder de bescherming van uw privacy (**).

De bewaarduur (*) van uw persoonsgegevens is als volgt vastgesteld:
- Hoofdgegevens: voor de duur van onze professionele relatie met u. In verband met pensionering van gezondheidswerkers of beëindiging van professionele activiteiten: gedurende maximaal 36 maanden nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw pensionering/beëindiging van professionele activiteiten
- Activiteitsgegevens: deze gegevens worden 60 maanden bewaard nadat de betreffende activiteit heeft plaatsgevonden (bijv. een evenement, een congres, een bezoek, een telefoongesprek)
- Gegevens over toestemmingsbeheer: deze gegevens worden 120 maanden bewaard na ontvangst van uw toestemming

(*) We bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de opslagperiodes in bovenstaande tekst. Deze opslagperiodes, opgenomen in ons beleid voor gegevensopslag, worden bepaald door:
− Toepasselijke juridische/wettelijke vereisten;
− Sectorrichtlijnen, en
− Voor gegevenscategorieën waarvoor geen uitdrukkelijke wettelijke of juridische vereisten van toepassing zijn, bepaalde andere doorslaggevende factoren zoals de noodzaak om een transactie of contract te bewijzen of af te dwingen, ons beleid te handhaven, enz. We verwijderen uw persoonsgegevens wanneer de bovenvermelde opslagperiodes zijn verstreken of als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of als u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekt (voor zover dergelijke verwerking gebeurt op basis van uw toestemming), behalve wanneer we dergelijke gegevens bewaren voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie die dergelijke verdere verwerking eist of wanneer we een transactie of contract moeten bewijzen of afdwingen, of ons beleid handhaven. (**) Voor meer informatie of als u vragen heeft over hoe we dit evenwicht beoordelen, kunt u contact met ons opnemen via een van de kanalen uiteengezet in sectie 1 hierboven ("Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen”).

4. Uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen

Uw rechten

Recht van inzage
U hebt het recht om van ons bevestiging te krijgen of we al dan niet persoonsgegevens over u verwerken, en zo ja, het recht (voor zover dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen) om een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen van ons. Voor meer informatie kunt u sectie 4.B “Hoe kunt u uw rechten uitoefenen” raadplegen.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om ons te vragen om onjuiste persoonsgegevens over u zonder onnodige vertraging te corrigeren. U kunt ons ook vragen om onvolledige persoonsgegevens over u te vervolledigen door ons een aanvullende verklaring te verstrekken met dergelijke bijkomende informatie. Voor meer informatie kunt u sectie 4.B “Hoe kunt u uw rechten uitoefenen” raadplegen.

Recht op verwijdering
U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen, indien één van de volgende redenen van toepassing is:-
Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt;-
U heeft uw toestemming ingetrokken - voor die verwerkingsactiviteiten op basis van uw toestemming - en we hebben geen andere rechtsgrond voor een dergelijke verwerking;
- U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (voor meerinformatie over het recht om bezwaar te maken, zie hieronder) en er zijn geen doorslaggevende gerechtvaardigde redenen voor een dergelijke verwerking;
- Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
- Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een op de Medical Innovation Academy toepasselijke wettelijke verplichting van de Europese Unie of een lidstaat van deEuropese Unie;

Houd er rekening mee dat uw recht op verwijdering niet van toepassing is voor zover verwerking nodig is voor:
- het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;
- de naleving van op de Medical Innovation Academy toepasselijke wetgeving van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie;
- redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), AVG evenals artikel 9, lid 3, AVG;
- archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden in overeenstemming met de relevante bepalingen van de AVG;
- de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.Voor meer informatie kunt u sectie 4.B “Hoe kunt u uw rechten uitoefenen” raadplegen.
Recht op beperking van verwerking
U hebt het recht om de Medical Innovation Academy te vragen de verwerking door ons van uw persoonsgegevens te beperken indien een van de volgende situaties van toepassing is:
- U betwist - te goeder trouw - de juistheid van de persoonsgegevens die wij over u hebben, in dat geval zal de beperking van de verwerking gelden voor een periode waarin wij de juistheid van uw persoonsgegevens kunnen controleren;
- De verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan een beperking van het gebruik van deze gegevens;
- Wij hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig, maar u vraagt ze voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
- U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Medical Innovation Academy in overeenkomstig de betreffende AVG-bepaling, in dat geval geldt de beperking van verwerking alleen voor een periode die wij nodig hebben om na te gaan of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan die van u.Houd er rekening mee dat wij, niettegenstaande het voorgaande, (tijdens de periode van beperking) uw persoonsgegevens nog altijd mogen blijven bewaren of verwerken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon. Als u een beperking van de verwerking hebt aangevraagd, informeren wij u voordat de beperking van de verwerking wordt opgeheven. Voor meer informatie kunt u sectie 4.B “Hoe kunt u uw rechten uitoefenen” raadplegen.

Recht op bezwaar tegen verwerking
U hebt te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Medical Innovation Academy, die is gebaseerd op het nastreven van gerechtvaardigde belangen van ons als verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval zal de Medical Innovation Academy uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij:
- De Medical Innovation Academy dwingende gerechtvaardigde redenen aanvoert voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden; of
- Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, ook in het geval van profilering voorzover deze betrekking heeft op de direct marketing. Voor meer informatie kunt u sectie 4.B “Hoe kunt u uw rechten uitoefenen” raadplegen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht (voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van anderen) om de persoonsgegevens over u die u aan de Medical Innovation Academy hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en om deze gegevens door te zenden naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, zonder daarbij te worden gehinderd door de Medical Innovation Academy, indien de verwerking:
- gebeurt op basis van uw toestemming of op basis van een contract; en
- geautomatiseerd wordt uitgevoerdVoor meer informatie kunt u sectie 4.B “Hoe kunt u uw rechten uitoefenen” raadplegen..

Recht om toestemming in te trekken
Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om dietoestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan derechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.Voor meer informatie kunt u sectie 4.B “Hoe kunt u uw rechten uitoefenen” raadplegen.

B. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen
Als u een van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, verzoeken wij u contact op te nemen met de Medical Innovation Academy zoals uiteengezet in sectie 1 ("Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen"). Geef duidelijk het (de) recht(en) aan dat (die) u wilt uitoefenen en vermeld uw contactgegevens (inclusief een geldig e-mailadres) zodat wij uw verzoek kunnen beantwoorden. Houd er rekening mee dat wij kunnen vragen om een bewijs van uw identiteit.

Wanneer u contact met ons opneemt om een van bovengenoemde rechten uit te oefenen, beantwoorden wij uw verzoek binnen de maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan indien nodig met twee bijkomende maanden worden verlengd, maar in dat geval zullen we u binnen een maand na ontvangst van uw eerste verzoek informeren overeen dergelijke verlenging, samen met de redenen voor de vertraging.
Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de Europese lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de vermeende inbreuk is begaan, als u van mening bent de verwerking van uw persoonsgegevens door de Medical Innovation Academy in strijd is met de AVG. Bezoek de website van de betreffende nationale toezichthoudende autoriteit voor meer informatie over het indienen van een dergelijke klacht.

5. Verdere details over hoe we uw persoonsgegevens verwerken
A. Met wie delen wij uw persoonsgegevens.

Principe
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen bekendmaken zoals beschreven in dit algemeen privacybeleid (zoals hierboven verder beschreven), dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

De Medical Innovation Academy en haar vertegenwoordigers

De Medical Innovation Academy geeft uw persoonsgegevens door of verstrekt deze aan zijn personeel, vertegenwoordigers en onze partners (inclusief bijv. farmaceutische bedrijven) met wie we een samenwerkingsovereenkomst hebben en die deze informatie nodig hebben. Externe dienstverleners zijn onder meer cloudserviceproviders, IT-diensten / consulting / outsourcingbedrijven, databaseproviders.

Naleving van wetten en gerechtelijke procedures
De Medical Innovation Academy zal uw persoonsgegevens verstrekken wanneer:
− De Medical Innovation Academy hiertoe gehouden is door toepasselijke wetgeving, door een overheidsinstantie of door een rechtshandhavingsinstantie;
− Om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of om ons te verdedigen tegen rechtsvorderingen;
− Om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, inbreuken op ons beleid of andere wettelijke bepalingen, te onderzoeken of te voorkomen of er stappen tegen te ondernemen.

Andere
Als een derde partij ons hele bedrijf en/of alle activa (of vrijwel heel het bedrijf en/of vrijwel alle activa) verwerft, zullen we uw persoonsgegevens in verband met de overname aan die derde partij bekendmaken. Een dergelijke openbaarmaking zal echter plaatsvinden onder voorbehoud van en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de AVG.
SEEN ENOUGH?
Neither did we.
CONTACT